Lees deze voorwaarden voor het gebruik ("Voorwaarden") zorgvuldig door voordat u deze site gebruikt. Door toegang te zoeken tot en gebruik te maken van de websites en materialen van Intel Corporation ("Intel"), geeft u te kennen dat u ermee akkoord gaat dat de volgende Voorwaarden voor u van toepassing zijn. Als u niet akkoord kunt gaan met deze Voorwaarden, maakt u geen gebruik van de websites van Intel en downloadt u geen Materialen.

Reikwijdte van Voorwaarden

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Intel, ongeacht of het een site betreft die wordt gesponsord door Intel, een site die wordt beheerd door een door Intel gecontracteerde derde of een site die door een derde wordt gehost (hierna de "Websites" genoemd). Deze Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle middelen en hulpmiddelen die via de Websites van Intel beschikbaar zijn, inclusief maar niet beperkt tot hulpmiddelen voor ontwikkelaars, downloadgebieden, onderzoeksgebieden, forums, chatruimtes, blogs, sites voor het delen van informatie en productinformatie. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Intel, zowel reeds bestaande sites als toekomstige sites. In het navolgende zal naar alle materialen waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, worden verwezen als de "Materialen".

Intel kan voorzien in activiteit- of programmaspecifieke servicevoorwaarden, bijvoorbeeld wanneer Intel interactieve Materialen levert en/of door gebruikers gegenereerde inhoud inschakelt. Als dat het geval is, blijven deze Voorwaarden onverminderd van kracht, in de mate waarin deze Voorwaarden niet strijdig zijn met de programmaspecifieke servicevoorwaarden.

Beveiliging en privacy

Persoonlijke gegevens: op informatie die is ingediend bij Intel via formulieren op de Websites of Materialen, is het privacybeleid van Intel van toepassing.

Account, wachtwoord en beveiliging: Intel kan van tijd tot tijd een programma of activiteitspecifieke site hosten waarvoor u een account en/of sitewachtwoord moet instellen. In dergelijke gevallen bent u volledig verantwoordelijk voor het waarborgen van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en accountgegevens. Bovendien bent u volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account. U gaat ermee akkoord dat u Intel onmiddellijk op de hoogte dient te stellen van ongeautoriseerd gebruik van uw account of enige andere inbreuk op de beveiliging. Intel is niet aansprakelijk voor enig verlies waarmee u wordt geconfronteerd als gevolg van het gebruik van uw wachtwoord of account door iemand anders, ongeacht of dat met of zonder uw medeweten is. Het is echter mogelijk dat u aansprakelijk wordt gesteld voor verliezen van Intel of een andere partij die het gevolg zijn van het gebruik van uw account of wachtwoord door iemand anders. Het is u niet toegestaan om de account van iemand anders te gebruiken zonder de toestemming van de accounthouder.

Voorwaarden

Persoonlijk niet-commercieel gebruik: deze website is voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Tenzij anderszins is aangegeven of anders is bepaald in deze Voorwaarden, is het u niet toegestaan om informatie, software, producten of services die u hebt verkregen via de Materialen, te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, weer te geven, uit te voeren, te reproduceren, te publiceren, in licentie te geven, ervan afgeleide werken te maken, over te dragen of te verkopen.

Het is niet toegestaan deze website of andere Materialen te gebruiken in verbinding met enige vorm van analyse van inbreuk met betrekking tot Intel® producten. Door deze site of enige Materialen te gebruiken, verleent u Intel het niet-exclusieve, royaltyvrije licentie voor enige achteraf opgestelde patent-claim die betrekking heeft op onderwerpen die op deze site zijn opgenomen.

Geen onrechtmatig of verboden gebruik: U verklaart dat u de Websites of Materialen niet zult gebruiken voor doeleinden die illegaal zijn of zijn verboden onder deze Voorwaarden. Het is u niet toegestaan:

 1. inhoud die illegaal, schadelijk, bedreigend, beledigend, aanvallend, misleidend, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk, de privacy van een ander schendend, haatdragend of raciaal, etnisch of anderszins bezwaarlijk is, te uploaden, te plaatsen, te e-mailen, over te dragen of anderszins beschikbaar te maken;
 2. de Websites, Materialen, Services of activiteiten te gebruiken om een ander hinderlijk te achtervolgen of anderszins lastig te vallen of schade toe te brengen;
 3. u uit te geven voor een andere persoon of entiteit, inclusief maar niet beperkt tot een medewerker, forumleider, gids of gastheer van Intel, of om anderszins een onjuiste voorstelling te geven van uw connecties met een persoon of entiteit, of om persoonlijke gegevens over andere gebruikers te verzamelen of op te slaan in verband met verboden gedragingen en activiteiten;
 4. headers te vervalsen of anderszins identificerende informatie te manipuleren met als doel het verbergen van de oorsprong van inhoud die wordt overgedragen via de Websites of Materialen;
 5. inhoud te uploaden, te plaatsen, te e-mailen, over te dragen of anderszins beschikbaar te maken, als u onder geen enkele wet of contractuele of fiduciaire relatie het recht hebt om die inhoud beschikbaar te maken (zoals inside-information of merkgebonden en vertrouwelijke informatie waarvan u op de hoogte bent gekomen of die u is getoond in verband met een dienstverband of onder geheimhoudingsovereenkomsten);
 6. inhoud te uploaden, te plaatsen, te e-mailen, over te dragen of anderszins beschikbaar te maken, als die inhoud een patent, handelsmerk, handelsgeheim, copyright of ander eigendomsrecht ("Rechten") van een partij schendt;
 7. zonder dat daarom is gevraagd of daarvoor autorisatie is gegeven reclamemateriaal, promotiemateriaal, junkmail, spam, kettingbrieven, piramidespellen of andere vormen van verleiding te uploaden, te plaatsen, te e-mailen, over te dragen of anderszins beschikbaar te maken;
 8. materiaal te uploaden, te plaatsen, te e-mailen, over te dragen of anderszins beschikbaar te maken als dat materiaal softwarevirussen bevat of andere computercode, bestanden of programma's die zijn bedoeld om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, teniet te doen of te beperken;
 9. de Websites of Materialen te gebruiken op een manier die een Intel-server of netwerkverbindingen kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten of hinderen, vereisten, procedures, beleidslijnen en regels van netwerken die zijn verbonden met de Websites of Materialen te negeren en te interfereren met het gebruik en de beschikbaarheid van de Websites of Materialen voor anderen;
 10. te proberen om onbevoegd toegang te krijgen tot Websites of Materialen, andere accounts, computersystemen of netwerken die zijn verbonden met een Intel-server of Materialen, middels hacken, het achterhalen van wachtwoorden of enige andere methode of om te proberen materialen of informatie te verkrijgen via een methode die niet opzettelijk beschikbaar is gemaakt via de Websites of Materialen;
 11. opzettelijk of onopzettelijk van toepassing zijnde wet- of regelgeving (op lokaal, nationaal of internationaal niveau) te overtreden, inclusief maar niet beperkt tot de regels die zijn afgekondigd door de Securities and Exchange Commission in de Verenigde Staten, regels van een nationale of andere effectenbeurs, inclusief zonder beperking de New York Stock Exchange, de American Stock Exchange en de NASDAQ, en andere regelingen die kracht van wet hebben; en/of
 12. materiële ondersteuning of middelen te leveren (of de aard, locatie, bron of eigendom van materiële ondersteuning of middelen te verbergen of onherkenbaar te maken) aan organisaties die door de overheid van de Verenigde Staten zijn aangemerkt als een buitenlandse terroristische organisatie, conform sectie 219 van de Immigration and Nationality Act.

Beperkte rechten van de overheid van de Verenigde Staten: De Materialen inclusief Intel Software worden aangeboden met "BEPERKTE RECHTEN." Gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking door de overheid is onderhevig aan de beperkingen die worden uiteengezet in FAR52.227-14 en DFAR252.227-7013 et seq. of vervangende wetgeving. Gebruik van de Materialen door de overheid vormt een erkenning van de eigendomsrechten van Intel met betrekking tot de Materialen.

Auteursrecht: Het auteursrecht voor alle content die geplaatst wordt op www.intel.com, de Intel Press Room en alle daaraan verbonden sites is eigendom van Intel Corporation. Gebruik hiervan is alleen toegestaan voor redactionele (nieuws media) doeleinden en vallen onder de Intel Web Gebruiksvoorwaarden. Indien u toestemming wilt vragen om content te gebruiken buiten redactionele doeleinden kunt u uw verzoek hier via e-mail indienen. Voeg een beschrijving toe van de manier waarop u de materialen wilt gebruiken, een link naar of kopie van de materialen waar uw verzoek betrekking op heeft en uw contactgegevens.

Kennisgevingen en openbaringen

Uitsluiting van garantie: De Materialen en Websites van Intel worden beschikbaar gesteld door Intel Corporation en/of wereldwijde directe of indirecte dochterondernemingen en gelieerde bedrijven ("Intel") als een service voor de klanten en dienen alleen ter informatie. U BEGRIJPT EN STEMT ERMEE IN DAT:

 • UW GEBRUIK VAN DE WEBSITES EN MATERIALEN ONDER UW EIGEN RISICO VALT EN DAT DE SERVICES WORDEN GELEVERD IN DE STAAT WAARIN ZE VERKEREN EN BESCHIKBAAR ZIJN, ZONDER ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, INCLUSIEF GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, HET NIET PLEGEN VAN INBREUK OP INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.
 • HET DOWNLOADEN OF ANDERSZINS VERKRIJGEN VAN MATERIAAL VIA HET GEBRUIK VAN DE SERVICES UW KEUZE EN RISICO IS EN U DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID AANVAARDT VOOR EVENTUELE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF EEN ANDER APPARAAT EN HET VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJKE MATERIALEN.
 • INTEL OF DE LEVERANCIERS VAN INTEL IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE ALS GEVOLG VAN WINSTDERVING, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, VERLIES VAN GEGEVENS) DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID VAN HET GEBRUIK VAN DE WEBSITES OF MATERIALEN, ZELFS NIET ALS INTEL ERVAN OP DE HOOGTE IS GEBRACHT DAT DERGELIJKE SCHADE ZICH KAN VOORDOEN. AANGEZIEN IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE VERBODEN IS, IS HET MOGELIJK DAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING VOOR U NIET VAN TOEPASSING IS.

Beperking van aansprakelijkheid: U BEGRIJPT EN STEMT ERMEE IN DAT INTEL EN DE LICENTIEGEVERS VAN INTEL NIET AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U VOOR:

 • IN GEEN GEVAL ZIJN INTEL EN DE LEVERANCIERS VAN INTEL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE SCHADE, INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE OF ENIGE ANDERE SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN HET VERLIES VAN GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN, GEGEVENS OF WINSTEN, ONGEACHT OF DIT IN EEN CONTRACTUELE VORDERING OF IN EEN VORDERING OP GROND VAN NALATIGHEID OF MISLEIDING IS, EN DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET HET GEBRUIK OF HET FUNCTIONEREN VAN SOFTWARE, DOCUMENTEN, DE LEVERING VAN OF HET NIET KUNNEN LEVEREN VAN SERVICES OF INFORMATIE BESCHIKBAAR VIA DE WEBSITES.
 • ENIG VERLIES DAT OF ENIGE SCHADE DIE U LIJDT, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES OF SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN HET VERTROUWEN DAT U STELT IN DE VOLLEDIGHEID, NAUWKEURIGHEID OF HET BESTAAN VAN INHOUD, OF ENIGE WIJZIGINGEN DIE INTEL AANBRENGT IN DE SERVICES, DOCUMENTEN, WEBSITES, INHOUD OF ENIGE PERMANENTE OF TIJDELIJKE ONDERBREKING IN DE BESCHIKBAARHEID VAN DE WEBSITES (OF EEN FUNCTIE BINNEN DE WEBSITES), OF, INDIEN VAN TOEPASSING, UW NALATIGHEID IN HET VEILIG EN VERTROUWELIJK HOUDEN VAN UW WACHTWOORD OF ACCOUNTGEGEVENS.
 • DEZE BEPERKINGEN OP DE AANSPRAKELIJKHEID VAN INTEL ZIJN OOK VAN TOEPASSING ALS INTEL OP DE HOOGTE IS GESTELD OF ZICH BEWUST HAD MOETEN ZIJN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE VERLIEZEN.

Vrijwaring: U stemt ermee in dat u Intel en de directeuren, vertegenwoordigers, werknemers, partners en licentiegevers van Intel zult vrijwaren van elke claim of eis, inclusief een redelijk honorarium van advocaten, door enige derde die het gevolg is van inhoud die u indient, plaatst, overdraagt of anderszins beschikbaar maakt via de Websites of Materialen, uw gebruik van de Websites of Materialen, uw verbinding met de Websites of Materialen, uw overtreding van deze Voorwaarden of sitespecifieke voorwaarden of uw schending van enige rechten van een ander.

Nauwkeurigheid en volledigheid: Intel garandeert niet dat de informatie, tekst, afbeeldingen, koppelingen en andere items op de Websites of in de Materialen volledig en nauwkeurig zijn.

Wijzigingen en updates: Intel behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de Websites of Materialen (of een deel daarvan) te wijzigen of de beschikbaarheid ervan tijdelijk of definitief te beëindigen. Intel kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de Websites of Materialen, of in de daarin beschreven producten. Intel neemt geen verplichting op zich om de Websites of Materialen bij te werken.

Toekomstgerichte mededelingen: De informatie op deze Website kan prognoses of andere toekomstgerichte mededelingen bevatten met betrekking tot gebeurtenissen of de bedrijfsresultaten van Intel. Woorden als "verwacht", "doelen", "plannen", "gelooft", "blijft", "kan", variaties daarop en vergelijkbare uitdrukkingen duiden op toekomstgerichte mededelingen. Daarnaast zijn alle mededelingen die impliciet of expliciet verwijzen naar toekomstige bedrijfsresultaten, onze verwachte groei en trends in onze bedrijfstak, en andere toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden toekomstgerichte mededelingen. Dergelijke mededelingen die geen betrekking hebben op historische feiten, zijn gebaseerd op onze huidige verwachtingen en zijn van nature risicovol en onzeker, en de werkelijke gebeurtenissen en resultaten kunnen daarvan daadwerkelijk afwijken. We verwijzen u naar documentatie die Intel heeft ingediend bij de Securities and Exchange Commission, met name onze meest recente winst- en verliesrekening en ons meest recente Formulier 10-Q en Formulier 10-K, voor meer informatie over de risicofactoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten substantieel verschillen van de resultaten die worden genoemd in onze toekomstgerichte mededelingen, inclusief variaties in de productvraag, productintroducties door concurrenten van Intel, druk op onze prijzen en productiekwesties, inclusief productdefecten, errata, lagere dan verwachte rendementen en de levering van componenten.

Kennisgevingen met betrekking tot inhoud

Eigendom: U stemt ermee in dat Intel de houder is van alle wettelijke rechten, eigendomsrechten en belangen in en op de Materialen en Websites, inclusief alle handelsnamen, handelsmerken, servicemerken, logo's, domeinnamen en andere merkgerelateerde voorzieningen daarin van Intel (ongeacht of die rechten gedeponeerd zijn of niet, en ongeacht waar in de wereld die rechten bestaan), en dat deze worden beschermd onder het wereldwijde auteursrecht, zoals vastgelegd in wetten en verdragen. Deze mogen op geen enkele wijze worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, gepubliceerd, geladen, geplaatst, overgedragen of gedistribueerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Intel. Met uitzondering van hetgeen hierin uitdrukkelijk is bepaald, verleent Intel u onder geen enkel patent, copyright, handelsmerk of handelsgeheim expliciete of impliciete rechten.

Vertaling: Indien Intel voor u een vertaling van de Engelstalige versie van deze Voorwaarden beschikbaar heeft gemaakt, gaat u ermee akkoord dat de vertaling enkel voor uw gemak beschikbaar is gemaakt en dat de Engelstalige versie van de Voorwaarden bepalend is voor uw relatie met Intel. Als er tegenstrijdigheden zijn tussen de Engelstalige versie van de Voorwaarden en de vertaling, heeft de Engelstalige versie voorrang.

Content van derden: Websites en Materialen kunnen door gebruikers of derden ingediende inhoud bevatten. Dergelijke inhoud wordt niet beoordeeld, goedgekeurd of onderschreven door Intel en wordt uitsluitend beschikbaar gesteld ten bate van onze klanten en gebruikers. Onder geen enkele omstandigheid en op geen enkele wijze is Intel aansprakelijk voor door derden ingediende of geleverde inhoud, inclusief maar niet beperkt tot fouten of weglatingen, of enige vorm van schade. HET DOWNLOADEN OF ANDERSZINS VERKRIJGEN VAN MATERIAAL VIA HET GEBRUIK VAN DE MATERIALEN IS UW KEUZE EN RISICO EN U AANVAARDT DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VOOR EVENTUELE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF EEN ANDER APPARAAT EN HET VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJKE MATERIALEN. Door gebruik te maken van de materialen, gaat u ermee akkoord dat u alle inhoud van derden zelf dient te beoordelen en dat u alle bijbehorende risico's draagt, inclusief het vertrouwen op de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van dergelijke inhoud. Alle inhoud die u toevoegt aan de Websites of Materialen en al uw gebruik daarvan zijn onderhevig aan deze Voorwaarden en eventuele programma- of sitespecifieke voorwaarden.

Kennisgevingen en informatie met betrekking tot producten van Intel

Beperkingen: MET BETREKKING TOT INFORMATIE OVER PRODUCTEN VAN INTEL® OP DE WEBSITES OF IN DE MATERIALEN WORDT GEEN LICENTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, OP BASIS VAN ESTOPPEL OF ANDERSZINS, VERLEEND VOOR INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN OP DE WEBSITES OF IN DE MATERIALEN. MET UITZONDERING VAN HETGEEN IS BEPAALD IN DE VERKOOPVOORWAARDEN VAN INTEL VOOR DERGELIJKE PRODUCTEN, AANVAARDT INTEL GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID EN WIJST INTEL ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES AF MET BETREKKING TOT VERKOOP EN/OF GEBRUIK VAN INTEL-PRODUCTEN, INCLUSIEF AANSPRAKELIJKHEID VOOR OF GARANTIES VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, VERHANDELBAARHEID OF HET NIET PLEGEN VAN INBREUK OP EEN PATENT, COPYRIGHT OF ANDER INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT.

Gebruik van Intel producten: Intel producten zijn niet bedoeld voor gebruik in medische, levensreddende of levensondersteunende toepassingen. TENZIJ SCHRIFTELIJK ANDERS IS OVEREENGEKOMEN MET INTEL, ZIJN INTEL-PRODUCTEN NIET ONTWORPEN OF BEDOELD VOOR TOEPASSING IN SITUATIES WAARIN DE UITVAL VAN HET INTEL-PRODUCT KAN LEIDEN TOT EEN SITUATIE WAARIN PERSOONLIJK LETSEL OF DOOD KUNNEN OPTREDEN.

Veranderingen aan specificaties: Intel kan specificaties en productbeschrijvingen op elk moment en zonder vooraankondiging wijzigen. Ontwerpers dienen niet te vertrouwen op de afwezigheid van kenmerken of voorzieningen of instructies die zijn gemarkeerd als "gereserveerd" of "niet gedefinieerd". Intel reserveert deze voor toekomstige invulling en heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor conflicten en incompatibiliteit die voortvloeien uit toekomstige wijzigingen hierin. De productinformatie op de Websites of in de Materialen kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Rond een ontwerp niet af op basis van deze informatie.

Processornummers: Intel® processornummers zijn geen maatstaf voor prestaties. Processornummers geven de onderscheidende kenmerken binnen een processorfamilie aan, niet binnen meerdere processorfamilies.

Defecten en errate: De producten die worden beschreven op de Websites of in de Materialen kunnen defecten of fouten in het ontwerp bevatten, die errata worden genoemd. Deze kunnen ertoe leiden dat het product afwijkt van de gepubliceerde specificaties. De huidige bekende errata zijn op aanvraag beschikbaar. Neem contact op met uw lokale Intel-verkoopkantoor of uw distributeur om de meest recente specificaties te verkrijgen en voordat u een bestelling plaatst.

Benchmarks en prestatieclaims: Alle prestatietests en scores die worden vermeld op de websites zijn gemeten met gebruikmaking van specifieke computersystemen en/of componenten en weerspiegelen bij benadering de prestaties van Intel producten zoals gemeten in die tests. Verschillen in de systeemhardware, het softwareontwerp of de softwareconfiguratie kunnen de daadwerkelijke prestaties beïnvloeden. Potentiële kopers dienen andere informatiebronnen te raadplegen om de prestaties van systemen of componenten te evalueren, alvorens tot aanschaf over te gaan. Voor meer informatie over prestatietests en de prestaties van Intel producten, surf naar Intel Performance Benchmark Limitations.

De software en werkbelasting die in de prestatietests worden gebruikt, zijn mogelijk alleen geoptimaliseerd voor prestaties op Intel® microprocessors. Prestatietests, zoals SYSmark* en MobileMark*, worden gemeten met behulp van specifieke computersystemen, componenten, software, bewerkingen en functies. Wijziging van een van deze factoren kan ervoor zorgen dat de resultaten variëren. Het is raadzaam om andere informatie en prestatietests te raadplegen zodat u een weloverwogen aankoopbesluit kunt nemen op basis van uw evaluatie, inclusief de prestaties van het product in combinatie met andere producten.

Non-Intel benchmarks: Intel heeft geen enkele controle over het ontwerp of de implementatie van benchmarks door derden of over websites waarnaar wordt verwezen in de Materialen of op de Websites. Intel raadt alle klanten aan om de websites te bezoeken waarnaar wordt verwezen of naar andere sites te gaan waar vergelijkbare prestatiebenchmarks worden gerapporteerd en te controleren of deze benchmarks nauwkeurig zijn en betrekking hebben op systemen die beschikbaar zijn voor aanschaf.

Gesimuleerde benhmarks: Resultaten die zijn gesimuleerd en die alleen ter informatie worden gegeven. Resultaten zijn afgeleid van simulaties die zijn uitgevoerd op gesimuleerde architectuur. Verschillen in de systeemhardware, het softwareontwerp of de softwareconfiguratie kunnen de daadwerkelijke prestaties beïnvloeden.

Kennisgeving met betrekking tot Intel® software

Het auteursrecht van alle Intel® software die kan worden gedownload van de Websites ("Software") berust bij Intel en/of leveranciers van Intel. Het gebruik van de Software is onderhevig aan de voorwaarden van de licentieovereenkomst voor de eindgebruiker, indien van toepassing, die is geleverd bij de Software ("Licentieovereenkomst"). Een eindgebruiker kan Software waarbij een Licentieovereenkomst wordt geleverd, alleen installeren als hij of zij eerst akkoord gaat met de voorwaarden van de Licentieovereenkomst. De Software wordt alleen beschikbaar gemaakt voor downloaden voor gebruik door eindgebruikers, in overeenstemming met de Licentieovereenkomst. Elke reproductie of herdistributie van de Software die niet in overeenstemming is met de Licentieovereenkomst, is wettelijk verboden en zal met alle beschikbare juridische middelen worden bestreden. Overtreders zullen worden vervolgd voor zover de wet dat toestaat.

ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, IS HET KOPIËREN OF REPRODUCEREN VAN INTEL-SOFTWARE NAAR EEN ANDERE SERVER OF LOCATIE MET ALS DOEL VERDERE REPRODUCTIE OF HERDISTRIBUTIE, UITDRUKKELIJK VERBODEN, TENZIJ EEN DERGELIJKE REPRODUCTIE OF HERDISTRIBUTIE UITDRUKKELIJK IS TOEGESTAAN ONDER DE LICENTIEOVEREENKOMST DIE IS GELEVERD BIJ DIE SOFTWARE. VOOR DE SOFTWARE GELDEN DE GARANTIES, INDIEN VAN TOEPASSING, DIE WORDEN VERMELD IN DE VOORWAARDEN VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST. MET UITZONDERING VAN DE GARANTIES IN DE LICENTIEOVEREENKOMST, WIJST INTEL HIERBIJ ALLE GARANTIES EN CONDITIES AF MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE, INCLUSIEF ALLE GARANTIES EN CONDITIES VAN VERHANDELBAARHEID, ONGEACHT OF DIE EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK ZIJN, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN HET NIET PLEGEN VAN INBREUK.

VOOR UW GEMAK KAN INTEL ALS ONDERDEEL VAN DE WEBSITES OF IN DE SOFTWAREPRODUCTEN VAN INTEL, HULPMIDDELEN OF HULPPROGRAMMA'S BESCHIKBAAR MAKEN VOOR GEBRUIK EN/OF DOWNLOADEN. INTEL GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID VAN DE RESULTATEN OF UITVOER DIE WORDEN VERKREGEN VIA DERGELIJK GEBRUIK VAN DE HULPMIDDELEN OF HULPPROGRAMMA'S. U DIENT DE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VAN ANDEREN TE RESPECTEREN WANNEER U GEBRUIK MAAKT VAN DE HULPMIDDELEN EN HULPPROGRAMMA'S DIE BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD VIA DE SERVICES OF SOFTWAREPRODUCTEN VAN INTEL.

Kennisgeving met betrekking tot documenten van Intel

U hebt toestemming om van Intel afkomstige white papers, persberichten, datasheets, specificatiedocumenten, veelgestelde vragen, enzovoort ("Documenten") op de Websites te gebruiken, mits (1) de onderstaande copyrightvermelding wordt opgenomen in alle exemplaren en zowel de copyrightvermelding als deze toestemming worden opgenomen, (2) het gebruik van dergelijke Documenten van de Services alleen informatieve, niet-commerciële, persoonlijke doelen dient en de Documenten niet worden gekopieerd naar of geplaatst op een netwerkcomputer of worden verspreid via media, en (3) geen wijzigingen worden aangebracht in de Documenten. Geaccrediteerde onderwijsinstellingen, zoals universiteiten, privéscholen en openbare scholen, mogen de Documenten downloaden en reproduceren voor distributie in het klaslokaal. Voor distributie buiten het klaslokaal is schriftelijke toestemming nodig. Gebruik voor andere doeleinden is wettelijk verboden en zal met alle beschikbare juridische middelen worden bestreden. Overtreders zullen worden vervolgd voor zover de wet dat toestaat.

Bij de hierboven genoemde Documenten zijn niet inbegrepen het ontwerp en de indeling van de Websites en andere websites die het eigendom zijn van Intel, of door Intel worden gelicentieerd of beheerd. Elementen van de Websites zijn beschermd onder de wetten op beeldmerken, handelsmerken en oneerlijke concurrentie en andere wetten en mogen niet, in hun geheel of gedeeltelijk, worden gekopieerd of geïmiteerd. Logo's, grafische elementen, geluiden of afbeeldingen op de Websites mogen niet worden gekopieerd of overgedragen, tenzij Intel daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

INTEL DOET GEEN TOEZEGGINGEN OVER DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL VAN DE INFORMATIE IN DE DOCUMENTEN EN DE BIJBEHORENDE AFBEELDINGEN DIE WORDEN GEPUBLICEERD OP DE WEBSITES. AL DIE DOCUMENTEN EN BIJBEHORENDE AFBEELDINGEN WORDEN BESCHIKBAAR GESTELD IN DE STAAT WAARIN ZE VERKEREN, ZONDER ENIGE GARANTIE VAN ENIGE AARD. INTEL WIJST HIERBIJ ALLE GARANTIES EN CONDITIES AF MET BETREKKING TOT DEZE INFORMATIE, INCLUSIEF ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE VERHANDELBAARHEID, ONGEACHT OF DIE EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK ZIJN, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN HET NIET PLEGEN VAN INBREUK. IN GEEN GEVAL ZIJN INTEL EN DE LEVERANCIERS VAN INTEL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE SCHADE, INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE OF ENIGE ANDERE SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN HET VERLIES VAN GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN, GEGEVENS OF WINSTEN, ONGEACHT OF DIT IN EEN CONTRACTUELE VORDERING OF IN EEN VORDERING OP GROND VAN NALATIGHEID OF MISLEIDING IS, EN DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET HET GEBRUIK OF HET FUNCTIONEREN VAN INFORMATIE DIE BESCHIKBAAR IS VIA DE SERVICES.

DE DOCUMENTEN EN BIJBEHORENDE AFBEELDINGEN DIE WORDEN GEPUBLICEERD OP DE WEBSITES KUNNEN TECHNISCHE ONNAUWKEURIGHEDEN EN TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN. AAN DE HIERIN VERVATTE INFORMATIE WORDEN PERIODIEK WIJZIGINGEN TOEGEVOEGD. INTEL KAN TE ALLEN TIJDE VERBETERINGEN EN/OF WIJZIGINGEN AANBRENGEN IN DE BESCHREVEN PRODUCTEN EN/OF PROGRAMMA'S (S).

Claim wegens inbreuk op copyright onder DMCA

Conform Titel 17, United States Code, Sectie 512(c)(2) moeten meldingen van geclaimde inbreuk op copyright worden verzonden naar de door de serviceleverancier aangewezen vertegenwoordiger. VRAGEN WAARVOOR NIET DE VOORGESCHREVEN PROCEDURE IS GEVOLGD, WORDEN MOGELIJK NIET BEANTWOORD.

Zie Notice and Procedure for Making Claims of Copyright Infringement.

Indien de omstandigheden daar aanleiding toe geven, kan Intel een account of abonnement voor een Website van Intel beëindigen als de houder herhaaldelijk inbreuk pleegt. Als u denkt dat de houder van een account of abonnement herhaaldelijk inbreuk heeft gepleegd, volgt u de instructies hierboven om contact op te nemen met de DMCA-vertegenwoordiger van Intel en levert u ons voldoende informatie om te verifiëren dat de accounthouder of abonnee herhaaldelijk inbreuk heeft gepleegd.

Door gebruikers ingediende inhoud

Definitie: Door de gebruiker ingediende inhoud omvat, maar is niet beperkt tot, gebruikersregistratie, deelname, openbaar delen, plaatsen, uploaden, koppelen, downloaden en overdragen, bekijken, bloggen, commentaar leveren, deelname aan een chatruimte, bulletinboard of forum, of het indienen of overdragen van inhoud, inclusief maar niet beperkt tot grafische elementen, kunst, software, code, gegevens, tekst, video, audio, opinies, omschrijvingen, enz. (de "Gebruikersinhoud") via een Website van Intel. In het navolgende wordt naar door gebruikers ingediende inhoud verwezen met "Gebruikersinhoud".

Niet-bevestiging: Intel staat niet garant voor Gebruikersinhoud of meningen, aanbevelingen of adviezen daarin, en Intel wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid in verband met de Gebruikersinhoud af. Op de Websites van Intel is het niet toegestaan activiteiten te ontplooien waarmee inbreuk wordt gepleegd op copyright of intellectuele eigendomsrechten, en Intel verwijdert Gebruikersinhoud indien Intel op de juiste manier op de hoogte wordt gebracht dat ingediende inhoud volgens de bepalingen van de DMCA een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van een ander vormt. Intel behoudt zicht het recht voor om naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving Gebruikersinhoud te verwijderen.

Eigendom: Intel claimt geen eigendom van Gebruikersinhoud die wordt ingediend, geplaatst, overgedragen, beschikbaar gemaakt of weergegeven op of via de Websites of Materialen, inclusief maar niet beperkt tot gegevens, tekst, geluid, afbeeldingen, video's, diagrammen, software, code, audio, informatie, grafieken of omschrijvingen op de Websites of in de Materialen. Tenzij schriftelijk anderszins is overeengekomen, wordt er geen vergoeding gegeven voor Gebruikersinhoud. Intel heeft niet de verplichting om ingediende Gebruikersinhoud te gebruiken of te plaatsen. Tenzij schriftelijk anderszins is overeengekomen met een geautoriseerde vertegenwoordiger van Intel, worden materiaal, informatie en andere mededelingen die u overdraagt via of plaatst op een Website geacht niet vertrouwelijk noch merkgebonden te zijn.

Licentie: Tenzij anderszins is bepaald op de Website of in de voorwaarden voor een activiteit, verleent u, wanneer u dergelijke Gebruikersinhoud plaatst, weergeeft, uploadt, invoert, levert of indient, Intel, eventuele sublicentienemers en gebruikers van de Websites een permanente, onherroepbare en volledig in sublicentie te geven licentie voor het wereldwijde en royaltyvrije gebruik en een niet-exclusieve licentie voor het gebruik, de distributie, reproductie, wijziging, aanpassing, publicatie, vertaling, openbare uitvoering en openbare weergave van de Gebruikersinhoud (geheel of gedeeltelijk) en de integratie van dergelijke Gebruikersinhoud in andere werken in elk formaat en op elk medium dat nu bekend is of dat later ontwikkeld wordt voor alle commerciële of niet-commerciële doeleinden.

Door gebruikers ingediende code: Door gebruikers ingediende code of materialen die op een website van Intel worden geplaatst, worden geleverd onder licentie van de indiener en dienen te worden gebruikt of gedownload in overeenstemming met eventuele licentievoorwaarden. Intel is niet verantwoordelijk voor door de gebruiker ingediende code en staat er niet garant voor dat die naar behoren werkt.

Garanties en verklaringen: Door Gebruikersinhoud te plaatsen of in te dienen, garandeert u en verklaart u dat u de eigenaar bent van of anderszins alle rechten beheert voor uw ingediende inhoud, inclusief maar niet beperkt tot alle rechten die nodig zijn om de Gebruikersinhoud te leveren, te plaatsen, te uploaden, in te voeren of in te dienen. Indien de ingediende Gebruikersinhoud hele of gedeeltelijke afbeeldingen, foto's of grafische weergaven ("Afbeeldingen") bevat, garandeert u en verklaart u dat (a) u het copyright voor dergelijke Afbeeldingen hebt of dat de houder van het copyright van de Afbeeldingen en eventuele inhoud en/of afbeeldingen die deel uitmaken van de Afbeeldingen, u toestemming heeft gegeven om de Afbeeldingen te gebruiken op de manier waarop en met het doel waarvoor u die Afbeeldingen gebruikt en dat die ook in andere opzichten zijn toegestaan onder deze Voorwaarden, (b) u alle benodigde rechten hebt om de licenties en sublicenties te verlenen die in deze Voorwaarden worden beschreven en (c) elke persoon die voorkomt in dergelijke Afbeeldingen, indien van toepassing, toestemming heeft gegeven voor het gebruik van de Afbeeldingen op de manier die wordt uiteengezet in deze Voorwaarden.

Pre-screening: U erkent dat Intel de Gebruikersinhoud voorafgaand aan de plaatsing al dan niet kan screenen. Intel en daartoe door Intel aangewezen entiteiten houden het recht om, naar inzicht van Intel, Gebruikersinhoud vooraf te screenen, te weigeren of te verwijderen van de Websites of uit de Materialen. Intel aanvaardt echter geen aansprakelijkheid met betrekking tot de Gebruikersinhoud, ongeacht of die voortkomt uit wetten aangaande copyright, smaad, privacy, obsceniteit of anderszins. Zonder het voorgaande te beperken heeft Intel het recht om Gebruikersinhoud te verwijderen die een schending van deze Voorwaarden vormt.

Koppelingen naar andere materialen of sites

De gekoppelde sites worden niet beheerd door Intel en Intel is niet verantwoordelijk voor de inhoud van gekoppelde sites of koppelingen op een gekoppelde site. Intel behoudt zich het recht voor om te allen tijde een koppeling of koppelend programma te verwijderen. Een koppeling naar een bedrijf of product houdt niet in dat Intel dat bedrijf of product onderschrijft en Intel behoudt zich het recht voor om dat op de Intel-webpagina's te vermelden. Als u besluit toegang te zoeken tot sites van derden via een koppeling op onze Websites, is dat volledig op uw eigen risico.

Beleid aangaande ongevraagde indiening van ideeën

INTEL EN DE WERKNEMERS VAN INTEL AANVAARDEN GEEN ONGEVRAAGD INGEDIENDE IDEEËN, INCLUSIEF IDEEËN VOOR NIEUWE RECLAMECAMPAGNES, NIEUWE PROMOTIES, NIEUWE PRODUCTEN OF TECHNOLOGIEËN, PROCESSEN, MATERIALEN, MARKETINGPLANNEN OF NIEUWE PRODUCTNAMEN. STUUR ONS GEEN ORIGINELE CREATIEVE ONTWERPEN, VOORBEELDEN, DEMO'S OF ANDERE WERKEN. HET ENIGE DOEL VAN DIT BELEID IS OM POTENTIËLE MISVERSTANDEN OF GESCHILLEN TE VOORKOMEN WANNEER PRODUCTEN OF MARKETINGSTRATEGIEËN VAN INTEL VERGELIJKBAAR LIJKEN TE ZIJN MET IDEEËN DIE ZIJN INGEDIEND BIJ INTEL. STUUR DUS NIET ONGEVRAAGD IDEEËN NAAR INTEL OF IEMAND BIJ INTEL. ALS U ONDANKS ONS VERZOEK OM ONS GEEN IDEEËN EN MATERIALEN TE STUREN, DIE TOCH OPSTUURT, DIENT U TE BEGRIJPEN DAT INTEL GEEN ENKELE GARANTIE GEEFT DAT UW IDEEËN EN MATERIALEN VERTROUWELIJK EN ALS UW EIGENDOM ZULLEN WORDEN BEHANDELD.

Algemeen

Toegang tot deze Websites door gebruikers is onderhevig aan alle toepasselijke wetgeving op nationaal en lokaal niveau. Alle informatie die beschikbaar is op de Websites valt onder de exportwetgeving van de Verenigde Staten en kan daarnaast onderhevig zijn aan wetten van het land waar u verblijft.

Intel geeft geen garantie dat Materialen op de site geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik in andere locaties en het zoeken van toegang tot de sites vanuit gebieden waar de inhoud illegaal is, is verboden. Zij die ervoor kiezen om toegang te zoeken tot deze site vanuit andere locaties, doen dat op eigen initiatief en zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke lokale wetgeving.

Deze Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen u en Intel Corporation en bepalen hoe u de Websites mag gebruiken. Voor elke gebruiker kunnen aanvullende voorwaarden gelden die van toepassing zijn wanneer die gebruiker gebruik maakt van services van gelieerde bedrijven, inhoud van derden of software van derden. De Voorwaarden en de relatie tussen u en Intel zijn onderhevig aan de wetten van de staat Delaware, VS, ongeacht bepalingen aangaande wetsconflicten en elke partij zal zich onderwerpen aan de persoonlijke en exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in die staat. Als een competente rechtbank oordeelt dat een bepaling van deze Voorwaarden niet geldig is, gaan de partijen er mee akkoord dat de rechtbank dient te pogen om de intenties van de partijen, zoals vastgelegd in de bepaling, te volgen en dat de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

In het geval van een schending van deze regels behoudt Intel zich het recht voor om die schending met alle beschikbare juridische middelen te bestrijden.

Intel kan deze Voorwaarden te allen tijde herzien door deze webpagina bij te werken. U dient deze pagina regelmatig te bezoeken om de van kracht zijnde Voorwaarden te controleren, want deze Voorwaarden zijn bindend voor u. Sommige bepalingen van deze Voorwaarden kunnen worden vervangen door uitdrukkelijk gestelde juridische kennisgevingen of voorwaarden op specifieke Websites of in specifieke Materialen.

Copyright © Intel Corporation. Alle rechten voorbehouden. Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052-8119, USA.
Intel.com Algemene voorwaarden versie 01042008