• <Meer weten, ga naar intel.com

Intel exportcompliance

Overzicht
Op elke locatie waar Intel zaken doet, is de handel onderworpen aan wet- en regelgeving. Zowel de export van materiële als immateriële goederen moet voldoen aan de Amerikaanse wet- en regelgeving. Er mogen in geen geval Intel-transacties worden uitgevoerd waarbij dit beleid wordt geschonden.

EAR-beleid (Export Administration Regulation): voor dual-use goederen
De export van dual-use goederen (commercieel niet-militair) wordt gereguleerd door het Bureau of Industry and Security (dat onderdeel is van het Amerikaanse ministerie van Handel) door handhaving van de Export Administration Regulations ("EAR"). De regels schrijven in zijn algemeenheid voor dat alle dual-use goederen in de VS, alsmede producten in het buitenland die uit de VS afkomstig zijn (met een paar goed gedefinieerde uitzonderingen), zijn onderworpen aan de Export Administration Regulations. Als een product is onderworpen aan deze regels, moet er mogelijk een vergunning worden aangevraagd bij de Amerikaanse ministerie van Handel voordat het product in aanmerking komt voor de export of wederexport.

ITAR-beleid (International Traffic in Arms Regulations): defensieproducten, defensieservices en technische gegevens
De export van defensieproducten, defensieservices en technische gegevens wordt gereguleerd door het Office of Defense Trade Controls (van het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse zaken) door handhaving van de International Traffic in Arms Regulations ("ITAR"). Hoewel de International Traffic in Arms Regulations met name is gericht op defensiegerelateerde producten, zijn deze regels vanwege de ruime en alomvattende aard van de controles ook van invloed op commerciële bedrijven als Intel. De regels schrijven in zijn algemeenheid voor dat alle export van defensieproducten, defensieservices en de hieraan gerelateerde technische gegevens naar personen in het buitenland verboden is, tenzij de export middels een vergunning of uitzondering is geautoriseerd.

Office of Foreign Asset Controls
Het Office of Foreign Assets Control is belast met het opleggen en handhaven van economische sancties voor landen en groepen individuen, zoals terroristen en drugshandelaren. De sancties kunnen uitgebreid of selectief zijn, door goederen te blokkeren en handelsrestricties op te leggen om zodoende vorm te geven aan het buitenlandse beleid en nationale beveiligingsdoeleinden.

Definities

APP
Het APP-formulier is ontworpen om de computerprestaties voor exportcontroledoeleinden te bepalen. De APP-formule, die is afgeleid van de bestaande industrienormen, maakt een beter onderscheid tussen de high-end, special-order, high-performance computers (HPC's), zoals vectorsupercomputers, en kant-en-klare systemen voor consumenten. Intel publiceert de APP-berekeningen op http://www.intel.com/support/processors/sb/CS-017346.htm. Als u de APP voor uw product niet kunt vinden, stuurt u een e-mail naar ctp.determinations@intel.com.

CCATS
Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS, geautomatiseerd traceersysteem voor de classificatie van handelsgoederen). Dit is het codenummer dat door het BIS wordt toegewezen aan producten die zijn geclassificeerd conform de Commerce Control List (CCL, controlelijst voor handel). Intel verstrekt het CCATS-nummer indien van toepassing.

Lijst(en) met geweigerde/beperkte partijen
De Denied Persons List (DPL) is een lijst met personen, bedrijven en instituten waarvoor de Amerikaanse overheid een exportverbod heeft uitgevaardigd omdat herhaaldelijk is gebleken dat ze de regelgeving niet nakomen of omdat ze een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid van de VS. De DPL wordt bijgewerkt en gepubliceerd door het Amerikaanse ministerie van Handel (U.S. Department of Commerce) en andere Amerikaanse overheidsinstanties.

ECCN
Export Control Classification Number. Dit is het classificatienummer voor exportcontrole dat door het Bureau of Industry and Security (BIS) van het Amerikaanse ministerie van handel is toegewezen in de Commerce Control List (CCL, controlelijst voor handel). Dit is de voornaamste aanduiding die het controleniveau voor een artikel aangeeft.

HTS
HTS (U.S. Harmonized Tariff Schedule): Een 10-cijferige code die wordt toegewezen aan alle goederen die door de VS worden geïmporteerd. Het United States Census Bureau van het Amerikaanse ministerie van Handel, gebruikt deze code om de Amerikaanse handelsstatistieken te berekenen. De Amerikaans douane gebruikt deze code om de accijns en tarieven te bepalen. Het verstrekte 10-cijferige HTS-nummer is uitsluitend bedoeld ter referentie en wordt mogelijk niet in alle douanegebieden geaccepteerd. Als er na het weergegeven HTS-nummer nog een alfanumeriek teken volgt, is het desbetreffende achtervoegsel uitsluitend bedoeld voor intern gebruikt en maakt deze geen deel uit van de reglementaire HTS-code.

Lijst(en) met geweigerde/beperkte partijen
De Denied Persons List (DPL) is een lijst met personen, bedrijven en instituten waarvoor de Amerikaanse overheid een exportverbod heeft uitgevaardigd omdat herhaaldelijk is gebleken dat ze de regelgeving niet nakomen of omdat ze een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid van de VS. De DPL wordt bijgewerkt en gepubliceerd door het Amerikaanse ministerie van Handel (U.S. Department of Commerce) en andere Amerikaanse overheidsinstanties.

Export van coderingsitems
Technologieën, hardware en software die coderingstechnologieën bevatten, zijn onderworpen aan de Amerikaanse exportwetten. De autorisatie voor de export van dergelijke items moet worden verkregen van de Amerikaanse overheid. Specifieke factoren bepalen de mate van controle van het coderingsproduct, bijvoorbeeld of het coderingsitem wordt ingedeeld onder 740.17(b)(2) ("Beperkt"), 740.17(b)(3) ("Onbeperkt") of 742.15(b)(3) ("Massamarkt").

Beperkt
Producten die worden aangemerkt als "beperkt" mogen zonder vergunning naar de meeste niet-overheid-eindgebruikers (zoals uiteengezet in de EAR) in alle andere landen worden uitgevoerd, met uitzondering van E:1 -landen; voor verzending naar overheid-eindgebruikers in deze landen is een vergunning vereist.

Onbeperkt
Bepaalde producten worden geclassificeerd als onbeperkt. Dit betekent dat ze naar de meeste overheids- en niet-overheid-eindgebruikers op alle locaties mogen worden geëxporteerd, met uitzondering van de locaties in de landengroep E:1 in Supplement 1 van Artikel 740 van de EAR. Deze groep omvat onder andere de volgende landen: Cuba, Iran, Libië, Noord-Korea, Soedan en Syrië. Raadpleeg de EAR voor de meest recente lijst met E:1-landen.

Massamarkt
Naar aanleiding van een review door BIS mogen bepaalde coderingsproducten met een sterke codering die zijn bedoeld voor de massamarkt, zonder vergunning (oftewel NLR) onder ECCN 5D992 worden geëxporteerd.

Opmerking: Intel heeft voor interne verwerking achtervoegsels aan de ECCN's toegevoegd. Zie de onderstaande tabel voor meer informatie.

Intel
Achtervoegsel
Definitie achtervoegsel
R 740.17(b)(2)
U 740.17(b)(3)
* Geen Franse verklaring beschikbaar
EUMM Goedgekeurd voor de massamarkt in het VK
OIEL Niet goedgekeurd voor de massamarkt in het VK
EMMF Goedgekeurd voor de massamarkt in het VK; Goedgekeurd voor Franse import
c 742.15(b)(3) Goedgekeurd voor de Amerikaans massamarkt

PRODUCT ZOEKEN

Voor de productspecificaties en meer informatie met betrekking tot de naleving van de handelsregels, geeft u in het zoekveld uw product (naam, materiaal of productnummer) op.

*Juridische disclaimer
Intel levert een tool voor het zoeken van classificatie die de benodigde informatie bevat om een exportbeoordeling uit te voeren ten opzichte van de US Export Administration Regulations en de lokale landelijke exportregels zoals het Export Control Classification Number (ECCN), EN/OF het Harmonized Tariff Number (HTS) en de CCATS-autorisaties (indien van toepassing).

Alle informatie in de tool voor het zoeken van de classificatie is een strikte aanbeveling voor de gebruiker en moet bij het beoordelen van de exportvereisten voor de VS en de lokale exportlanden worden gebruikt in combinatie met de Amerikaanse Export Administration Regulations (EAR) en de lokale landelijke exportregels.

Alle informatie in dit document is gebaseerd op de Intel-productspecificaties en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Intel doet geen enkele toezegging en geeft geen enkele garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van dergelijke specificaties. Deze classificaties worden "ALS ZODANIG" geleverd zonder enkele vorm van garantie, inclusief enige garantie van verkoopbaarheid, niet-inbreukmakendheid, geschiktheid voor een bepaald doel of enige andere garantie die voortvloeit uit enig voorstel, enige specificatie of enig voorbeeld. Intel wijst alle aansprakelijkheden van de hand, inclusief de schending van de eigendomsrechten in verband met het gebruik van de informatie in deze classificaties. Met dit document wordt op geen enkele wijze een licentie op enig intellectueel eigendomsrecht verleend, uitdrukkelijk noch impliciet, noch via het juridische uitsluiting of op enige andere wijze.

Geweigerde personen/entiteiten
De producten en technologieën van Intel mogen niet worden geëxporteerd of weer worden geëxporteerd naar personen of entiteiten die op de Denied Persons List of Entity List, zoals uiteengezet op de BIS-website, van de Amerikaanse overheid staan:
http://www.bis.doc.gov/ComplianceAndEnforcement/ListsToCheck.htm

Handelssancties/-embargo's
Voor de directe of indirecte export of wederexport van Intel producten en technologieën naar landen waarvoor de VS een handelsembargo of handelsbeperking heeft uitgevaardigd, is voorafgaande schriftelijke toestemming van de VS vereist. Op dit moment geldt voor de volgende landen een handelsembargo: Cuba, Iran, Libië, Noord-Korea, Soedan en Syrië. Voor de meest actuele informatie raadpleegt u landengroeplijst E:1 van de EAR: http://www.access.gpo.gov/bis/ear/pdf/740spir.pdf en EAR artikel 746 voor embargo's en andere speciale maatregelen: http://www.access.gpo.gov/bis/ear/pdf/746.pdf.

Gesanctioneerde landen

Zie http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/programs/.

Opmerking: De lijst met embargolanden/gesanctioneerde landen en de lijst met geweigerde en beperkte personen kan in de loop van de tijd veranderen. Raadpleeg de websites voor de meest actuele informatie of neem contact met ons op voor ondersteuning.

Gerelateerde externe koppelingen
Verenigde Staten — Bureau of Industry & Security (BIS)
Hongkong — Trade & Industry Department (TID)
Verenigd Koninkrijk — Business Innovation and Skills (BIS)
Singapore — Singapore Customs
Israël — Ministerie van Defensie

Veelgestelde vragen

Q. Zijn er landen of bestemmingen waarnaar ik geen producten van Intel mag exporteren?
A. Ja, de hardware en software van Intel wordt wereldwijd op de markt gebracht en gedistribueerd onder verschillende vergunningsvrijstellingen, zogenaamde License Exceptions. Dit betekent dat de producten in potentie kunnen worden geëxporteerd naar alle landen, met uitzonderingen van de landen die door de Amerikaanse wet- en regelgeving worden beperkt. Raadpleeg de tool voor het zoeken van classificaties voor de juiste ECCN voor uw product. Raadpleeg de handelssancties en -embargo's voor verboden bestemmingen.

Q. Mag ik de coderingssoftware van Intel op mijn laptop tijdelijk meenemen naar het buitenland?
A. Ja, mits u in aanmerking komt voor de vergunningsuitzonderingen BAG en TMP, zoals beschreven in de Export Administration Regulations. Raadpleeg uw juridisch adviseur voor meer informatie.

V. Wat kunt u mij vertellen over de beperkingen met betrekking tot de codering in andere landen dan de Verenigde Staten?
A. Veel landen hebben wetten die van invloed kunnen zijn op de export en het gebruik van codering. Het is echter de vraag of deze wetten van toepassing zijn op de softwareproducten die bestemd zijn voor de massamarkt. Alle exporteurs moeten zich houden aan de specifieke vergunningsprocedures en het vergunningsbeleid van de desbetreffende landen. U kunt het beste contact opnemen met uw juridisch adviseur voor opheldering over bepaalde wetten.

Q. Wat is Noot 4?
A. Noot 4 in Categorie 5, Artikel 2 in de Commerce Control List (Supplementnr. 1 in artikel 774) sluit een product uit dat is voorzien of gebruikmaakt van "codering" die valt in Categorie 5, Artikel 2 als de primaire functie van het product of de set producten geen betrekking heeft op de "informatiebeveiliging", het computergebruik, de communicatie, het opslaan van informatie of netwerken en als de coderingsfunctie is beperkt tot het ondersteunen van een dergelijke primaire functie of set functies. De primaire functie is de voor het hand liggende of hoofdfunctie van het product. Het is de functie die ontbreekt voor de ondersteuning van andere functies. De primaire functies voor de "communicatie" en "informatieopslag" bestaan niet uit items ter ondersteuning van entertainment, commerciële uitzending op grote schaal, digital rights management of het beheren van medische dossiers.

Contact
Voor meer informatie over de producten van Intel, inclusief het ECCN-nummer (Export Control Classification Number) en het CCATS-nummer (Commodity Classification Automated Tracking System) stuurt u een e-mail naar export.classification@intel.com. Zorg wel dat u het productnummer vermeldt en een beschrijving geeft.