• <Meer weten, ga naar intel.com

DMCA: kennisgeving en procedure

Kennisgeving

Indien u meent dat uw werk is gekopieerd of op onze website werd geplaatst op een manier die een inbreuk op het auteursrecht vormt, neem dan contact op met onze aangewezen vertegenwoordiger via het volgende e-mailadres:

Intel Copyright Agent
Legal Department
3100 NE Shute Road, M/S RS5-118
Hillsboro, OR 97124
E-mail: copyrightagent@intel.com
Fax: (503) 613-7292

Indien uw bezorgdheid betrekking heeft op inhoud die u zelf op een intel.com webpagina hebt geplaatst, gelieve er dan rekening mee te houden dat door het indienen, plaatsen of het weergeven van uw inhoud op onze site, u Intel en de eindgebruikers een wereldwijd, royaltyvrij, niet-exclusief gebruiksrecht verleent, zoals vermeld in de Algemene Voorwaarden. Raadpleeg onze Algemene Voorwaarden.

Indien uw inhoud niet zoals hierboven vermeld op een Intel-website werd geplaatst, moet uw kennisgeving de volgende informatie bevatten:

 1. Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermd werk dat volgens u het voorwerp uitmaakt van een schending van het auteursrecht. Indien u niet de eigenaar van het auteursrechtelijk beschermd werk bent, dient u ook uw elektronische of digitale handtekening toe te voegen als zijnde een persoon die gemachtigd is om op te treden namens de rechthebbende.
 2. Een beschrijving van de juiste plaats van het vermeende geschonden materiaal op onze Website.
 3. Informatie die redelijkerwijs volstaat om Intel de mogelijkheid te bieden om u te contacteren, zoals een adres, telefoonnummer, en indien beschikbaar, een e-mailadres waar u bereikbaar bent.
 4. Een verklaring dat u te goeder trouw meent dat het betwiste gebruik van het materiaal niet gebeurde met toestemming van de auteursrechthebbende, diens vertegenwoordiger of de wet.
 5. Een verklaring van uzelf, gemaakt op straffe van meineed, dat de informatie in uw kennisgeving correct is, en dat u de auteursrechthebbende bent of bevoegd bent om op te treden namens de auteursrechthebbende.

Na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving met de informatie zoals hierboven beschreven onder punt 1 tot 5, zal Intel:

 1. het materiaal dat het voorwerp zou uitmaken van een inbreuk ofwel verwijderen, ofwel de toegang ertoe onmogelijk maken,
 2. de schriftelijke kennisgeving aan de vermeende inbreukmaker ("Abonnee") bezorgen,
 3. redelijke maatregelen treffen om de Abonnee onverwijld te melden dat het materiaal werd verwijderd of de toegang ertoe geblokkeerd.

Tegenaanmelding

Om geldig te zijn, dient de tegenaanmelding een schriftelijke mededeling te zijn die verstrekt wordt aan de Aangewezen Vertegenwoordiger van Intel en die in hoofdzaak de volgende elementen bevat:

 1. Een handgeschreven of elektronische handtekening van de Abonnee.
 2. De identificatie van het materiaal dat is verwijderd of waartoe de toegang is geblokkeerd en de locatie waar het materiaal verscheen voordat het werd verwijderd of de toegang ertoe werd geblokkeerd.
 3. Een verklaring op straffe van meineed dat de Abonnee te goeder trouw meent dat het materiaal is verwijderd of geblokkeerd als gevolg van een vergissing of een verkeerde identificatie van het materiaal dat verwijderd of geblokkeerd zou moeten worden.
 4. De naam, het adres en telefoonnummer van de Abonnee en een verklaring dat de Abonnee instemt met de rechtsbevoegdheid van de federale arrondissementsrechtbank voor het gerechtelijk arrondissement waar het adres zich bevindt, of indien het adres van de Abonnee zich buiten de Verenigde Staten bevindt, met een gerechtelijkarrondissement waar de Dienstverlener kan worden gevonden, en dat de Abonnee de betekening zal aanvaarden van de persoon die de kennisgeving heeft gemaakt of van een vertegenwoordiger van deze persoon

Na ontvangst van de Tegenaanmelding met de informatie zoals hierboven beschreven onder punt 1 tot 4, zal Intel:

 1. aan u, de klagende partij, onverwijld een kopie bezorgen van de Tegenaanmelding,
 2. u tevens informeren dat Intel binnen tien (10) werkdagen het verwijderde materiaal opnieuw zal plaatsen of toegankelijk zal maken,
 3. het verwijderde materiaal opnieuw plaatsen of opnieuw toegankelijk maken binnen tien (10) tot veertien (14) werkdagen volgend op de ontvangst van de Tegenaanmelding, voor zover de Aangewezen Vertegenwoordiger van Intel geen bericht van u heeft ontvangen dat er een klacht werd ingediend om een gerechtelijk bevel aan te vragen dat de Abonnee ervan weerhoudt om inbreukmakende activiteiten te verrichten met betrekking tot het materiaal dat zich op het netwerk of het systeem van Intel bevindt.

Accountbeëindiging

Indien de omstandigheden daar aanleiding toe geven, kan Intel een account of abonnement voor de Websites van Intel beëindigen als de houder herhaaldelijk inbreuk pleegt. Als u denkt dat de houder van een account of abonnement herhaaldelijk inbreuk heeft gepleegd, volgt u de instructies hierboven om contact op te nemen met de DMCA-vertegenwoordiger van Intel en levert u ons voldoende informatie om te verifiëren dat de accounthouder of abonnee herhaaldelijk inbreuk heeft gepleegd.

©Copyright Intel Corporation. Alle rechten voorbehouden. Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052-8119, USA.

KENNISGEVING EN PROCEDURE VOOR HET INSTELLEN VAN VORDERINGEN MET BETREKKING TOT INBREUKEN OP HET AUTEURSRECHT IN OVEREENSTEMMING MET DE DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT (DMCA).

Intel Corporation (Intel) zal reageren op beschuldigingen van schendingen van het auteursrecht in overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act (DMCA). De DMCA voorziet in een procedure voor een copyright-eigenaar om een online dienstverlener in kennis te stellen van een vermeende schending van het auteursrecht. Na ontvangst van een geldige DMCA-kennisgeving, zal de dienstverlener in het kader van deze procedure reageren door de inhoud, die het voorwerp uitmaakt van de inbreuk, te verwijderen. Bij het verwijderen van de inhoud conform de bepalingen van de DMCA, zullen wij redelijke maatregelen treffen om contact op te nemen met de eigenaar van de verwijderde inhoud, zodat er een tegenaanmelding kan worden ingediend. Na ontvangst van een geldige tegenaanmelding zullen wij doorgaans de inhoud in kwestie herstellen, tenzij we een kennisgeving ontvangen van de kennisgever dat er een klacht werd ingediend om een gerechtelijk bevel aan te vragen om de vermeende inbreukmaker ervan te weerhouden om inbreukmakende activiteiten te verrichten. Intel kan naar eigen goeddunken en zoals vereist door de wet, een kopie van dergelijke kennisgevingen aan de deelnemers aan het geschil of aan een andere derde partij te bezorgen. Het privacybeleid van Intel beschermt de inhoud van deze kennisgevingen niet.

OPMERKING: DE VOLGENDE INFORMATIE IS UITSLUITEND BEDOELD OM INTEL TE MELDEN DAT DE AUTEURSRECHTEN VAN UW AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD MATERIAAL MOGELIJK WERDEN GESCHONDEN; ALLE ANDERE VRAGEN, ZOALS VERZOEKEN OM TECHNISCHE BIJSTAND, MELDINGEN VAN MISBRUIK VAN E-MAIL OF PIRATERIJ, ZULLEN NIET BEANTWOORD WORDEN BINNEN DEZE PROCEDURE.